Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)

Prop. 127 LS (2018-2019), Innst. 37 L (2019-2020), Lovvedtak 6 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 12.11.2019 Innst. 37 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i verdipapirhandelloven i tillegg til referanserenteloven, nå med referanseverdiloven som ny tittel, som gjennomfører EUs referanseverdiforordning i norsk rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.11.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 26.11.2019