Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

Prop. 128 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er til behandling i finanskomiteen

Saksgang