Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

Meld. St. 25 (2018-2019)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Barne- og familiedepartementet Saka er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang