Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Meld. St. 26 (2018-2019), Innst. 55 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 20.11.2019 Innst. 55 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet den årlige stortingsmeldingen om eksport av av forsvarsmateriell - Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Meldingen redgjør for eksportkontrollen med strategiske varer og teknologi, herunder omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell i 2018. Stortinget mente at et strengt regelverk, åpen informasjon om eksporten og en bred debatt gjennom stortingsmeldingen, bidrar til transparens og å sikre legitimiteten til norsk eksport av forsvarsmateriell. Sosialistisk Venstreparti fremmet i innstillingen 11 mindretallsforslag. Ingen av forslagene fikk tilslutning fra andre enn SV, MDG og R.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2019

   Debattert i Stortinget 28.11.2019
   Votert i Stortinget 28.11.2019