Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk

Prop. 49 LS (2018-2019), Innst. 251 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Nærings- og fiskeridepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 30.04.2019 Innst. 251 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt å samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk. EØS-komiteen besluttet 5. desember 2018 å ta inn europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/719 av 6. oktober 2015 (heretter «endringsdirektivet») i EØS-avtalen og ble tatt med forbehold om Stortingets samtykke. Direktivet endrer fem horisontale arbeidsrettsdirektiver: – Direktiv om vern av arbeidstakere ved arbeidsgiverens insolvens (2008/94/EF). – Direktiv om europeiske samarbeidsutvalg (2009/38/EF). – Direktiv om informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere (2002/14/EF). – Direktiv om masseoppsigelser (98/59/EF). – Direktiv om virksomhetsoverdragelse (2001/23/EF).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.04.2019

   Behandla i Stortinget: 23.05.2019