Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 2012

Dokument 5 (2012-2013), Innst. 286 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Ombudsmenn Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 07.05.2013 Innst. 286 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet årsmelding fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. I årsmeldingen gjøres det rede for nemndas arbeid i 2012 og det pekes på enkelte områder der det er behov for forbedringer. Komiteens innstilling er enstemmig og Stortinget har vedtatt at årsmeldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2013

   Behandla i Stortinget: 06.06.2013