Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.)

Prop. 108 L (2011-2012), Innst. 371 L (2011-2012), Lovvedtak 73 (2011-2012)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 05.06.2012 Innst. 371 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i psykisk helsevernloven som legger til rette for større adgang til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger og for å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Lovendringene ble vedtatt mot Venstres stemmer, med subsidiær støtte fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som primært gikk inn for at bare personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern, skal kunne overføres til en slik enhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2012

   Behandla andre gang i Stortinget 15.06.2012