Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir

Prop. 8 S (2010-2011), Innst. 195 S (2010-2011)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 03.02.2011 Innst. 195 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har einstemmig gjeve samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 160/2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2009/44/EF av 6. mai 2009 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir og om avtaler om finansiell trygdgjeving, med omsyn til samankopla system (linked systems) og gjeldsfordringar (credit claims).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.02.2011

   Behandla i Stortinget: 22.02.2011