Forslag fremma i debatten

Prop. 95 L (2018-2019), Innst. 350 L (2018-2019), Lovvedtak 94 (2018-2019)

Forslag nr. 3 fra Fylkesnes, Torgeir Knag på vegner av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen supplere trafikklyssystemet med indikatorene utslipp av feces, utslipp av medikamenter, og rømming av oppdrettslaks. Det skal ikke gis nye tillatelser eller produksjonsøkning før trafikklyssystemet innehar disse indikatorene som grunnlag for produksjonsjustering.