Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010

Meld. St. 15 (2010-2011), Innst. 436 S (2010-2011)

Vedtak 641

Meld. St. 15 (2010–2011) – forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 – vedlegges protokollen.