Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 20 av 49)
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1020 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 22.01.2021

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kommuner får mer lokalbestemmelsesrett over forvaltning av strandsone, og vil statsråden ta initiativ overfor Statsforvalterne slik at disse i mindre grad fremmer innsigelser, men heller veileder kommuner som ønsker å legge til rette for at det bygges innenfor 100-metersbeltet?
 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:986 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Hva mener statsråden om at Statsbygg forhindrer utnyttelse av privateid næringseiendom på Magnormoen, selv om de i en tinglyst kontrakt understreker at de ikke vil motsette seg regulering av området?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:966 (2020-2021)

  Innlevert: 15.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 21.01.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Ordningen med husbankfinansiering for private barnehager ligger inne i vedtaket i forbindelse med statsbudsjettet, der det ble vedtatt at et hurtigarbeidende utvalg med KS og PBL skal se nærmere på finansieringen av private barnehager. Nå ser vi i tildelingsbrevet til Husbanken fra KMD datert 8. januar 2021 at det står at «Stortinget har vedtatt at lån til private barnehager avvikles fra 2021». Kan statsråden svare på hvorfor stortingets vedtak ikke er tatt til følge?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:847 (2020-2021)

  Innlevert: 05.01.2021

  Sendt: 05.01.2021

  Besvart: 11.01.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Den dypt tragiske skredhendelsen i Gjerdrum i jula viser behovet for økt satsing på flom- og skredforebyggende arbeid. Før utbyggingen av boligområdet som ble rammet av skredet kom Norges Geotekniske Institutt med flere anbefalinger om sikringstiltak for det aktuelle områder. I en melding på sine nettsider 1. januar 2021 skriver de at såvidt de vet ble sikringstiltakene utført. Videre skriver de: "Forutsatt at sikringstiltakene ble gjennomført, ble stabiliteten i området forbedret." Ble sikringstiltakene utført slik NGI anbefalte?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:845 (2020-2021)

  Innlevert: 30.12.2020

  Sendt: 05.01.2021

  Besvart: 11.01.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Ifølge NRK hadde NVE innsigelser til utbyggingen i Gjerdrum kommune der det nå har skjedd en stor skredkatastrofe. Det er avgjørende viktig at utbygging ikke skjer i områder som fagmyndigheter har sagt er farlige og at staten ikke bidrar til at slik utbygging skjer på farlige områder gjennom klagebehandling eller megling hos fylkesmannen eller i behandling i fagdepartementet. Kan det bes derfor om en full oversikt over hvilken befatning fylkesmannen, departementene eller regjeringsapparatet har hatt med denne konkrete utbyggingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:793 (2020-2021)

  Innlevert: 17.12.2020

  Sendt: 18.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Viser til spørsmål fra 13.mai, angående valg av trasé for strekningen Lyngdal - Ålgård, og statsrådens svar om at "saken vil bli prioritert når den kommer til departementet". Saken skal etter hva jeg forstår nå være i departementet. Hva er status på dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:784 (2020-2021)

  Innlevert: 17.12.2020

  Sendt: 17.12.2020

  Besvart: 06.01.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden legge frem en oversikt over de ti konsulentselskapene staten har kjøpt mest tjenester fra (målt i antall kroner), hvilken sum er brukt på kjøp av tjenester fra disse selskapene og i hvilken kommune er disse selskapenes norske hovedkontor lokalisert?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:762 (2020-2021)

  Innlevert: 14.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 21.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Meiner finansministeren at å dekke opp for dei økonomiske konsekvensane av ein enkeltkommune sine eigne avgjerder, samtidig som ingen andre kommunar skal få den same behandlinga, er i tråd med god forvaltningsskikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:761 (2020-2021)

  Innlevert: 14.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 18.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kva er grunnen til at Bø kommune i Vesterålen har fått spesialbehandling, og kvifor vil ikkje andre kommunar som set ned formuesskattesatsen få den same behandlinga?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:760 (2020-2021)

  Innlevert: 14.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  I hvor stor grad forventes det at kommuner må ta konsekvensene av egne beslutninger etter lovfestingen av kommunalt selvstyre?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:759 (2020-2021)

  Innlevert: 14.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Anbefaler kommunal- og moderniseringsministeren andre kommuner om å sette ned formuesskatten for å tiltrekke seg investorer?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:754 (2020-2021)

  Innlevert: 14.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Besvart: 07.01.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvor mye anslår statsråden at inntektstapet for Bø kommune vil ligge på som følge av kuttet i formuesskatten og de påfølgende konsekvensene i skatteutjevningsordningen for kommunene?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:752 (2020-2021)

  Innlevert: 14.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 18.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvor mange konsulenttimer, eller årsverk tilsvarer disse summene for offentlige i henholdsvis 2015 og 2019, og har den prosentmessige økningen gitt en tilsvarende økning i årsverk, eller skylder det en prisstigningen til disse tjeneste?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:751 (2020-2021)

  Innlevert: 12.12.2020

  Sendt: 14.12.2020

  Besvart: 17.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hva er årsaken til mindreforbruket og har det sammenheng med Covid19?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:743 (2020-2021)

  Innlevert: 12.12.2020

  Sendt: 14.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Er fylkesmannen forberedt til å utbetale disse midlene på kort tid før årsskifte eller er det risiko for at midler det er behov for i kommunene ikke blir utbetalt som følge av stramt tidsløp?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:741 (2020-2021)

  Innlevert: 12.12.2020

  Sendt: 14.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hva er årsaken til at det er færre mottakere av bostøtte enn forutsatt og har det sammenheng med Covid19?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:740 (2020-2021)

  Innlevert: 12.12.2020

  Sendt: 14.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hva er årsaken til mindreforbruket på startlån, og har det sammenheng med Covid19?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:735 (2020-2021)

  Innlevert: 11.12.2020

  Sendt: 14.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hva er statsrådens syn på bruk av bedrifter i statlige prosjekter som driver fagforeningsknusing, og hva vil statsråden foreta seg som ansvarlig for det nye regjeringskvartalet?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:677 (2020-2021)

  Innlevert: 09.12.2020

  Sendt: 09.12.2020

  Besvart: 15.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Staten må gå front for et anstendig og seriøst arbeidsliv. Derfor er det behov for en klargjøring fra statsråden om hvordan krav om seriøsitet i anbudene er ivaretatt i avtalen mellom Statsbygg og Schindler AS om levering av heiser til det nye regjeringskvartalet. Særlig med tanke på arbeidskonflikten som pågår i selskapet. Det bes derfor om dokumentasjon på hvilke krav som er stilt og hvilke vurderinger som er gjort, når valget faller på en aktør som over lengre tid har stått i en arbeidskonflikten mellom ledelse og ansatte?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:642 (2020-2021)

  Innlevert: 03.12.2020

  Sendt: 04.12.2020

  Besvart: 11.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hva vil statsråden gjøre for at folk ikke skal være redde for å klage på egne eller pårørende sine vegne om kritikkverdige forhold i kommunale tjenester?