Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 20 av 122)
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2674 (2019-2020)

  Innlevert: 18.09.2020

  Sendt: 18.09.2020

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at innbyggere og næringsliv ikke sitter igjen med regningen for ineffektiv drift av i plan- og bygningsetaten?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2673 (2019-2020)

  Innlevert: 18.09.2020

  Sendt: 18.09.2020

  Til behandling

  Vil statsråden gjøre en evaluering av hvor mange søknader som er behandlet og innvilget, og om denne nye ordningen fungerer like treffsikkert som den tidligere ordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2672 (2019-2020)

  Innlevert: 18.09.2020

  Sendt: 18.09.2020

  Til behandling

  Hvor mye reduseres handlingsrommet til kommunesektoren i 2020 i forhold til forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett 2020 og handlingsrommet i 2021 sammenlignet med forutsetningene i kommuneproposisjonen 2021 som følge av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren, fordelt på henholdsvis fylkeskommuner og kommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2647 (2019-2020)

  Innlevert: 16.09.2020

  Sendt: 17.09.2020

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å gripe inn i salgsprosessen slik at St. Olavs gt. 32 kan sikres som studenthus i tråd med Campus strategien som er enstemmig vedtatt av Oslo bystyre?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2633 (2019-2020)

  Innlevert: 15.09.2020

  Sendt: 16.09.2020

  Til behandling

  Deler statsråden vurderingene til Høyres medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen og sin statsrådkollega?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2615 (2019-2020)

  Innlevert: 14.09.2020

  Sendt: 14.09.2020

  Til behandling

  Stortinget vedtok 30. mai 2017 å be regjeringen sikre de som bor i borettslag rett til å etablere ladepunkt for elbil. 2 år tar det før regjeringen sender et forslag om å endre borettslagsloven ut på høring. Forslaget er å gi de som bor i borettslag rett til å etablere ladepunkt for elbil, slik Stortinget vedtok. Høringsfristen gikk ut 1. september i fjor. Nå har saken vært til behandling i departementet i over ett år. Det har altså gått over 3 år siden Stortinget vedtok at det skulle legges tilrette for elbillading i borettslag. Når kan vi forvente at forslaget til endring av lov om å gi folk i borettslag rett til å etablere ladepunkt, kommer til Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2589 (2019-2020)

  Innlevert: 11.09.2020

  Sendt: 11.09.2020

  Til behandling

  Mener statsråden at samtlige gebyr som kan inngå etter bygningsloven, nå skal selvkostberegnes som ett tjenesteområdet?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2588 (2019-2020)

  Innlevert: 11.09.2020

  Sendt: 11.09.2020

  Besvart: 18.09.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kan kommunalministeren gjøre rede for antall innsigelser som er fremmet av fylkeskommuner, Fylkesmenn og Statens Vegvesen i tidsrommet 2010 til 2020 i forhold til antall plansaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2565 (2019-2020)

  Innlevert: 09.09.2020

  Sendt: 10.09.2020

  Besvart: 16.09.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hva er status for saken, og når forventer departementet at nytt regelverk for sikkerhet på campingplasser skal være på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2548 (2019-2020)

  Innlevert: 08.09.2020

  Sendt: 08.09.2020

  Besvart: 15.09.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Er statsråden enig med Høyre-representantene i at det trengs fysiske og mentale grenseendringer i Innlandet, og kan statsråden eventuelt peke ut noen kommuner han mener bør bestå i Innlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2538 (2019-2020)

  Innlevert: 07.09.2020

  Sendt: 07.09.2020

  Besvart: 14.09.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Fylkeskommunale garantier for riksveiprosjekter truer å sette den ordinære driften til fylkeskommunene under press. Ifølge kommuneloven § 14-19 er tilsagn om økonomisk garanti «bare gyldig hvis vedtaket om å stille garantien er godkjent av departementet. Mener statsråden at departementet har etterkommet sin eksplisitte godkjenningsplikt for fylkeskommunale garantier?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2509 (2019-2020)

  Innlevert: 04.09.2020

  Sendt: 04.09.2020

  Besvart: 10.09.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Har regjeringen vurdert å iverksette tiltak for å hindre reinstitusjonalisering av mennesker med utviklingshemming og sikre en utvikling i samsvar med nasjonale føringer, internasjonale forpliktelser og vår gjeldende nasjonale boligpolitikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2502 (2019-2020)

  Innlevert: 03.09.2020

  Sendt: 03.09.2020

  Besvart: 10.09.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kommunenes høringsinnspill til endring i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.) spriker i synet på om hensynet til det kommunale selvstyret styrkes ved å gi kommunene økt mulighet til å gi dispensasjoner. Hvilken faglig dokumentasjon tilsier at denne endringen vil styrke til lokale selvstyret, og hvordan har departementet fulgt opp anbefalingene i EVAPLAN knyttet til dispensasjoner og lokalt selvstyre, som bedre veiledning om de materielle vilkårene, samordning av plan- og bygningsloven og sektorlover?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2501 (2019-2020)

  Innlevert: 03.09.2020

  Sendt: 03.09.2020

  Besvart: 11.09.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Til tross for at vi har en borgerlig ser vi mange tilfeller av unødvendig og uforståelig politisk formynderi overfor næringsdrivende. Et godt eksempel er Biltema på Forus. Deres varehus får kun lov til å selge byggvarer og verktøy. De får ikke lov til å selge produkter til båt, hjem og friluftsliv etc, som inngår i deres vanlige sortiment. Kommunen ville tillate salg av alle varer, men Fylkesmannen sa nei. Vil statsråden gripe inn overfor Fylkesmannen, slik at Biltema kan få tilby hele sitt varesortiment?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2528 (2019-2020)

  Innlevert: 01.09.2020

  Sendt: 07.09.2020

  Besvart: 14.09.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  I forbindelse med koronaviruset utarbeidet KMD en hasteforskrift for gjennomføring av møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer som fjernmøter. Denne hadde gyldighet fram til 1. august 2020 og er nå utløpt. Pandemien er ikke over. I mange kommuner er det lokale smitteutbrudd og mange kommunestyre/fylkestingsmedlemmer er i risikogruppen. Det er behov for forlenge muligheten til digitale møter framover. Vil kommunal- og moderniseringsministeren sørge for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2375 (2019-2020)

  Innlevert: 21.08.2020

  Sendt: 24.08.2020

  Besvart: 31.08.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Er statsråden enig i at det må reguleres og bygges mer boliger og vil han sørge for at fylkesmennene også passer på dette perspektivet om de skal uttale seg om kommunale planer?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2362 (2019-2020)

  Innlevert: 21.08.2020

  Sendt: 21.08.2020

  Besvart: 28.08.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvordan vil statsråden sikre et byråkrati som spiller på lag med lokale aktører, og ikke et regime med innsigelser som kun tenker standardisering fremfor lokal kunnskap og lokaldemokratiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2354 (2019-2020)

  Innlevert: 20.08.2020

  Sendt: 21.08.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 28.08.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden garantere at kommunene blir kompensert for ekstrakostnader knyttet til test-virksomhet, og vil det fra regjeringen tas initiativ til å kunne gjennomføre oppgaveglidning mellom kommuner og forvaltningsnivåer slik at nasjonens samlede ressurser utnyttes på en optimal måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2319 (2019-2020)

  Innlevert: 18.08.2020

  Sendt: 18.08.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 26.08.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden redegjøre for hvorfor sentrale aktører er utelatt fra innspillsrunden, samt hvorfor den juridiske vurderingen fra Wiersholm datert 19. februar ikke er sendt med som vedlegg til mottakerne av forespørselen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2315 (2019-2020)

  Innlevert: 18.08.2020

  Sendt: 18.08.2020

  Besvart: 24.08.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Stortinget vedtok i Dokument 8:108 LS (2017–2018) at "regjeringen utrede og sende på høring forslag om endring i lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesserer. Herunder opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer til å registrere sine tidligere oppdragsgivere og oppdragenes innhold der vedkommende, de siste to år før tiltredelse, har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser." Snart to år har gått, hvorfor har ikke lovforslaget blitt sendt på høring?