Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 20 av 86)
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2160 (2020-2021)

  Innlevert: 07.05.2021

  Sendt: 10.05.2021

  Til behandling

  Finnes det juridiske hinder for at et boligbyggelag, som OBOS, kan opprette en avdeling for omsetning eller utleie av boliger til lavere pris enn i det ordinære markedet, og som følger andre parametere for prisutvikling enn vekst og fall i boligmarkedet for øvrig?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2142 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for kvar veksten i statlege stillingar har vore under denne regeringa samanlikna med førre regjering, og gi ei vurdering av kva sektor og stillingstypar som har blitt prioritert?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2072 (2020-2021)

  Innlevert: 29.04.2021

  Sendt: 30.04.2021

  Besvart: 07.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Det vises til pågående reguleringsplan for hyttebygging i et sårbart område ved Holdeskaret i Hemsedal kommune. Dette er i nærheten av Nordfjella, hvor villreinstammen skal gjenoppbygges etter utskytingen som følge av skrantesyke. Det foreligger ingen konsekvensutredning av hvilke implikasjoner en storstilt utbygging i dette området vil ha for villreinstammen. Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at kommunene, i tilstrekkelig grad, sørger for at situasjonen for villreinstammen i Nordfjella blir ivaretatt på en god måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2063 (2020-2021)

  Innlevert: 28.04.2021

  Sendt: 29.04.2021

  Besvart: 06.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvordan vil statsråden løse denne konkrete saken og når kan byggebransjen i Vennesla og resten av landet forvente å kunne bruke «royalimpregnert kledning» igjen.
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2020 (2020-2021)

  Innlevert: 23.04.2021

  Sendt: 26.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvordan mener statsråden at man skal håndtere boligområder, som innenfor datidens anbefalinger har blitt anlagt på eller ved gamle avfallsdeponi, og der boliger nå står i fare for å påføres skader eller blir ubebolige som følge av setningsskader og/eller gassdannelse, og mener statsråden det er rimelig at den enkelte kommunens innbyggere til syvende og sist blir sittende med en stor del av regninga for et nasjonalt opprydningsarbeid og eventuelle erstatningssaker fra berørte parter?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2004 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 23.04.2021

  Hva mener Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det vesentlige når man skal vurdere egenskapene til trekledning på hus for å teste brannsikkerhet, er det hvilke egenskaper og verdier kledningen har når den er montert på vegg og ferdigbehandlet, og uavhengig av hvordan den er ferdigbehandlet?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1992 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 22.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Er Statsforvalteren i Vestland sin konkrete definisjon for lokalisering av boligareal i brev av 25.03.21 til Bjørnafjorden kommune i tråd med regjeringens føringer for kommunal arealplanlegging og det videreutviklede nullvekstmålet av 08.06.20 med rom for soneinndeling av byvekstavtaleområdene?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1991 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 22.04.2021

  Besvart: 29.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Vurderer statsråden at kommunepolitikernes handlingsrom i arealplansaker er utvidet eller snevret inn i perioden 2013-21 som følge av Solberg-regjeringens vedtak knytt til statlige planretningslinjer (SPR) og Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1982 (2020-2021)

  Innlevert: 21.04.2021

  Sendt: 22.04.2021

  Besvart: 29.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Det bes om en oversikt over hvilke interessenter som formelt har meldt sin interesse for å delta i budrunden om kjøp av St. Olavsgate 32, tidligere Norges geografiske oppmåling/Statens Kunstakademi, og videre hvilke kriterier som vil legges til grunn for vurdering og aksept av bud på eiendommen?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1937 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Besvart: 23.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  I januar i år fremmet Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) et krav om testing av royalbehandlet trekledning. En juridisk utredning gjort på vegne av de tre største produsentene av slik kledning viser at det ikke er grunnlag for et slikt krav, og at produktet kan merkes og omsettes i tråd med gjeldende regelverk og tradisjonelt aksepterte ytelser. Er statsråden uenig i denne juridiske konklusjonen, og kan han i så tilfelle peke på hvilken lovhjemmel myndighetene har for å stille et slikt krav til testing?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1914 (2020-2021)

  Innlevert: 14.04.2021

  Sendt: 14.04.2021

  Besvart: 19.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvorfor jobber staten aktivt for å fjerne sentrumsnære arbeidsplasser i bysentrum, som for eksempel Fredrikstad, og på den måten ødelegge målsettingen om fortetting, levende bysentrum og attraktive byer?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1890 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Besvart: 15.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kommunene landet rundt har siden pandemien inntraff for om lag ett år siden ført nøyaktig regnskap over kostnader som kommunene har hatt som følge av pandemien. Myndighetene har gitt kommunene noe skjønnsmidler og økt rammetilskudd. Likevel ser vi at enkelte kommuner fortsatt har et stort udekket gap mellom kostnadene og hva som er kompensert. Vil statsråden sørge for at kostnadene som kommunene kan dokumentere vil bli dekket fullt ut slik regjeringen forsikret kommunene om når pandemien kom til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1886 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Besvart: 19.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  "Arkitekturopprøret Norge" har i løpet av kort tid skapt stor engasjement i sosiale medier for klassisk arkitektur. Det pekes blant annet på systemutfordringer med at profitt for utbygger vinner over hensyn til fasade og bymiljø, og en kald modernistisk stil fortrenger det klassiske. Hvordan ser regjeringen på arkitekturopprøret, og hvilke tiltak ser statsråden som kan styrke den klassiske arkitekturens posisjon i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1880 (2020-2021)

  Innlevert: 09.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Besvart: 19.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden redegjøre for hvilke konkrete utgifter knyttet til pandemien det er som øker kostnadsrammen for samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås med til sammen 175 mill. kroner, jf. Prop. 125 S (2020-2021)?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1861 (2020-2021)

  Innlevert: 09.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Besvart: 15.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Når ser statsråden for seg at reguleringsplanen for K5 Bane og veg Arna-Stanghelle blir lagt ut til offentleg høyring, og når ser statsråden for seg at ferdig godkjent reguleringsplan er ferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1812 (2020-2021)

  Innlevert: 27.03.2021

  Sendt: 06.04.2021

  Besvart: 12.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Vil statsråden sikre at Statsforvalteren kontrollerer om loven er fulgt i en kommune når det påpekes brudd på kommuneloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1787 (2020-2021)

  Innlevert: 25.03.2021

  Sendt: 26.03.2021

  Besvart: 09.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Mener statsråden det er forsvarlig at en kommune regulerer et helt boligområde til bolig, med unntak av en bolig som reguleres under LNF-område?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1752 (2020-2021)

  Innlevert: 23.03.2021

  Sendt: 24.03.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 08.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Vi har blitt gjort oppmerksom på at flere aktører er bekymret over dårlige tilstander i ventilasjonsanlegg blant barnehager og skoler. Spesielt i dagens koronasituasjon er dette bekymringsfullt. Har statsråden vurdert tiltak for å kartlegge problemene og forbedre standarden på ventilasjonsanlegg i skoler og barnehager?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1737 (2020-2021)

  Innlevert: 22.03.2021

  Sendt: 22.03.2021

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 06.04.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Vil statsråden vurdere tiltak som bidrar til at opplæringskontorene, mest mulig effektivt og samkjørt, får ivaretatt både de private og de statlige virksomhetene som ansetter lærlinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1691 (2020-2021)

  Innlevert: 18.03.2021

  Sendt: 18.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvordan vil statsråden sikre nødvendig informasjon og opplæring av valgmedarbeidere og funksjonærer for å hindre utilbørlig påvirkning som følge av endringer i valgloven om hvem som kan bistå ved stemmeavgivning inne i valglokalet.