Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 20 av 62)
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1309 (2019-2020)

  Innlevert: 03.04.2020

  Sendt: 03.04.2020

  Til behandling

  Fremskrittspartiet er glade for at den svært lange saksbehandlingstiden vedrørende Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen nå er over, og at den statlige reguleringsplanen er vedtatt. Samtidig må det stilles spørsmålstegn ved manglende begrunnelse for hvorfor det planlagte krysset på Helgelandsmoen ikke er med i planen. Vil statsråden gå i dialog med kommunen omkring dette nå som private aktører har sagt seg villig til å betale for krysset gjennom et spleiselag?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1238 (2019-2020)

  Innlevert: 13.03.2020

  Sendt: 16.03.2020

  Besvart: 19.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Meinar regjeringa at det er greit med varierande praksis for kor vidt lovpålagte møter som folkevald gjer fritak for obligatorisk undervisning på universitet og høgskule, eller vil regjeringa ta initiativ til å endre regelverket slik at det vert like reglar for fritak knytt til deltaking i kommunestyre og fylkesting?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1213 (2019-2020)

  Innlevert: 11.03.2020

  Sendt: 11.03.2020

  Besvart: 17.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for gjennomføring av den statlige reguleringsplanen for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. Dette med grunnlag i økt tilstedeværelse fra Forsvarets side. Når vil den endelige reguleringsplanen foreligge?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1173 (2019-2020)

  Innlevert: 06.03.2020

  Sendt: 06.03.2020

  Besvart: 17.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Stortinget har verken vedtatt å omorganisere eller legge ned Campus Nesna. Hva er det rettslige grunnlaget for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner oppsigelsen av leiekontrakten mellom Kunnskapsdepartementet og Statsbygg vedrørende Nesna syv år før leietida går ut, når det ikke foreligger positivt vedtak om omorganisering eller nedlegging i Storting eller regjering?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1171 (2019-2020)

  Innlevert: 06.03.2020

  Sendt: 06.03.2020

  Besvart: 13.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  På bakgrunn av Bane Nors innstilling til nytt hensettingsanlegg for tog på Østfoldbanen, vil statsråden gjennomføre en uavhengig avveiing og gjennomgang når saken kommer til regjeringen for endelig avgjørelse, og hvordan vil statsråden da avveie hensynet til dyrka mark mot andre hensyn når regjeringen skal avgjøre saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1131 (2019-2020)

  Innlevert: 02.03.2020

  Sendt: 03.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden skissere mulige løsninger kommunen kan bruke for å hjelpe en næringsaktør i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1100 (2019-2020)

  Innlevert: 28.02.2020

  Sendt: 28.02.2020

  Besvart: 04.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Vi er inne i det siste tiåret for å nå bærekraftsmålene. Norge er det eneste nordiske landet som ikke har en nasjonal handlingsplan for arbeidet vi har foran oss. Tiltak forutsetter tverrfaglig og tverrpolitisk samarbeid. Hvordan vil statsråden sikre en systematisk gjennomføring av det som kalles verdens største dugnad, uten en slik plan, eller vil han vurdere å få en slik plan på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1057 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Besvart: 02.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvor mange ansatte i departement, direktorat og statlig sektor for øvrig har i dag kommunikasjon eller informasjon som sin hovedarbeidsoppgave?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1056 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Besvart: 02.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hva var statens samlede utgifter til konsulentbruk i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1033 (2019-2020)

  Innlevert: 23.02.2020

  Sendt: 24.02.2020

  Besvart: 02.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvilke kommuner mener statsråden er for små, og hvilke tiltak mener statsråden det er aktuelt å vurdere dersom disse kommunene ikke slår seg sammen frivillig?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1005 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Besvart: 24.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden sette opp en tabell som viser hva alle fylkeskommunene får tilført via inntektsystemet til ferger fra 2013 til 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:988 (2019-2020)

  Innlevert: 17.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 24.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen har urettmessig mottatt om lag 120 000 kr i etterlønn. Hva ville sannsynligvis vært straffen dersom en trygdemottaker urettmessig hadde mottatt samme beløp, og unnlatt å umiddelbart melde fra?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:958 (2019-2020)

  Innlevert: 13.02.2020

  Sendt: 14.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Vil statsråden vurdere å opprette Nye Bygg AS, etter modell fra Nye Veier AS, som et supplement og konkurrent til Statsbygg?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:939 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 13.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Det vises til pågående prosess rundt ny forskrift til plan og bygningslovens paragraf 2-3. Graveskader er et betydelig samfunnsproblem, og avbrudd utgjør en stor samfunnsøkonomisk kostnad, samtidig som slike skader er en potensiell trussel for samfunnskritisk infrastruktur. Det er har vært et uttalt politisk mål å redusere antall graveskader, og det vises i denne sammenheng til en gledelig utvikling de siste årene. Kan Statsråden garantere at eventuelle endringer i modellen for betaling mellom partene ikke vil medføre økt antall graveskader?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:934 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvilke muligheter ser statsråden for seg for å snu denne trenden og få saksbehandlingstiden ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:931 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 18.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hva vil konsekvensene av Byggkvalitetsutvalgets rapport være for DIBK sin avdeling for sentral godkjenning på Gjøvik, og vil statsråden sørge for at andre oppgaver innenfor DIBK sine arbeidsoppgaver bli lagt til Gjøvik dersom avdelingen skulle bli lagt ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:923 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvor store kostnader har påløpt og vil påløpe fremover i forbindelse med sammenslåingen av Aust-Agder og Vest-Agder fylker, når man tar med alle kostnadene til staten og andre offentlige aktører i denne prosessen, og hva regner man med vil bli den samlede kostnaden (påløpte og gjenstående kostnader) bare for sammenslåingen av de to fylkeskommunene på Agder?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:893 (2019-2020)

  Innlevert: 07.02.2020

  Sendt: 10.02.2020

  Besvart: 17.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden bekrefte at ambisjonen om utbygging av 4 felt og 110 km/t på E39 mellom Lyngdal - Ålgård fortsatt er noe regjeringen står bak, og kan statsråden si noe om når man vil fatte endelig vedtak om trasé?
 • Skriftlig spørsmål fra Linda Monsen Merkesdal (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:883 (2019-2020)

  Innlevert: 06.02.2020

  Sendt: 07.02.2020

  Besvart: 11.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Når kommune nå får flere oppgaver men mindre tilskudd, hva tenker da kommunalministeren skal prioriteres bort?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:875 (2019-2020)

  Innlevert: 06.02.2020

  Sendt: 06.02.2020

  Besvart: 17.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hva er den overordnede begrunnelsen for at kommuner med færre innbyggere med høyere utdanning enn landsgjennomsnittet får trekk i rammetilskuddet fra staten, er ikke dette en etterlevning fra hvordan ting ble drevet på landsbygda for veldig lenge siden og kunne dette være noe den nye kommunalministeren kunne tenke seg å gå nærmere etter i sømmene?