Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fiskeri- og sjømatministeren FND (1 - 16 av 16)
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:956 (2019-2020)

  Innlevert: 13.02.2020

  Sendt: 14.02.2020

  Til behandling

  Yrkesfiskere i Oslo er stengt ute fra områder pga. verning, samtidig som fritidsfiskere/turistfiske får pågå, tilsynelatende helt uten kontroll og sanksjoner. Hva vil statsråden gjøre med dette, og er praksisen til Oslo Havn med så høye kaileieutgifter for yrkesfiskere akseptable og innenfor regelverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:842 (2019-2020)

  Innlevert: 31.01.2020

  Sendt: 03.02.2020

  Besvart: 10.02.2020 av fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen

  Ved Kystens Tankesmie, Tromsø er det utarbeidet et ressursregnskap som avdekker at Norge i 2019 eksporterte 23 % mer torsk, hyse og sei (795 000 tonn) enn det kvantumet (653 000 tonn råstoff) som produseres for eksport. Beregningen baserer seg på offisielle tall og omregningsfaktorer fra produkt til levende vekt (kvote) som benyttes i norsk omsetningsstatistikk. Hva vil statsråden gjøre for å få bragt på det rene hva som er årsaken til disse store sprik mellom fangstall og eksporttall?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:791 (2019-2020)

  Innlevert: 28.01.2020

  Sendt: 29.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen

  Hvem har ansvaret for den situasjonen som har skjedd, hvem har ansvaret for å rydde opp i denne saken, tenker da på det offentlige og også det private, og er det slik at statsråden mener at denne lokaliteten tilfredstiller føre-var-prinsippet overfor det ansvaret vi har tatt på oss som nasjon for å ta vare på villaksen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:707 (2019-2020)

  Innlevert: 15.01.2020

  Sendt: 16.01.2020

  Besvart: 20.01.2020 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Kan fiskeriministeren vurdere å gi fiskere bosatt i sjøsamebygdene Kokelv og Refsnes, tidligere Kvalsund kommune - nå Hammerfest kommune, tillatelse til å delta i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe på lik linje med sine nærmeste naboer, Måsøyfiskerne?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:361 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Besvart: 28.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Mener fiskeriministeren at forvaltningspraksisen som fører til med omfordeling og geografisk konsentrasjon av kvoterettigheter på stadig færre fiskerikommuner, er i tråd med Deltakerloven og Havressurslovens formål om blant annet: • «å trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene» • «høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode». • «å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna»?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:298 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Vil statsråden sørge for at ferskfiskordningen blir opprettholdt fram til nyttår?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:290 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Rette vedkommende: Fiskeri- og sjømatministeren

  Besvart: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Hvorfor eksisterer det ikke et mer effektivt regelverk for kommersiell høsting av den svartelistede stillehavsøstersen?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:284 (2019-2020)

  Innlevert: 11.11.2019

  Sendt: 12.11.2019

  Besvart: 14.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Hva er grunnen til at statsråden har sendt ut forslag til endring i deltakerloven og havressursloven før Stortinget har behandlet stortingsmeldingen "Et kvotesystem for økt verdiskaping"?
 • Skriftlig spørsmål fra Roger Magne Osen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:275 (2019-2020)

  Innlevert: 10.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Besvart: 15.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Norge har ambisjon om å bli verdens fremste sjømatnasjon. Men havbruksbransjen opplever at saksbehandlingsressursene ikke står i stil med det behovet bransjen har for en effektiv forvaltning av sine konsesjoner og tillatelser. Lange køer og dermed lang saksbehandlingstid medfører ineffektivitet og resulterer ofte i at produksjonene ikke kan optimaliseres. Hva gjør statsråden for at blant annet Fiskeridirektoratet blir rigget for fremtidig ønsket vekst?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:272 (2019-2020)

  Innlevert: 09.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Besvart: 15.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Brislingbestandene i Trondheimsfjorden er under sterkt press. En av grunnene er at det ikke er satt kvote på hvor mye som kan taes opp, slik det er gjort i endel andre fjorder. Fiskeridirektoratet vil vurdere behovet for forskningsinnsats i Trondheimsfjorden slik man har i Vestlandsfjordene. Vil statsråden sørge for at det tas initiativ til forskning på brisling bestandene i Trondheimsfjorden og at fisket reguleres med kvoter?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:237 (2019-2020)

  Innlevert: 06.11.2019

  Sendt: 07.11.2019

  Besvart: 15.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Hvordan foregår det når noen ønsker å etablere seg i oppdrettsnæringen, er det riktig at penger som nykommere i oppdrettsnæringen betaler for å komme inn i næringa, går til staten?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:226 (2019-2020)

  Innlevert: 05.11.2019

  Sendt: 06.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Når vil det bli lagt ut muligheter for unge fiskere å få tildelt rekrutteringskvoter?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:184 (2019-2020)

  Innlevert: 28.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 04.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Havbruksnæringen må som andre viktige nasjonale næringer ha en enhetlig forvaltning, og ikke ulike krav og praksis fra kommune til kommune som vi nå ser utvikle seg mer og mer. Hvilke lovhjemler har en kommune adgang til å benytte seg av for å stoppe økt produksjonsvolum gitt av staten, og hvilken rett har en kommune til å kunne stanse eller utsette at rettmessig tildelt økt produksjonsvolum kan tas i bruk?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:121 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Besvart: 28.10.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Hvilke tiltak har regjeringen iverksatt for å hindre import at fôrråvarer som bidrar til utarming av økosystemer eller truer matsikkerhet i andre land, hvilke tiltak har regjeringen gjennomført for å sikre bærekraftig fôr gjennom alternative fôrråvarer som ikke legger press på økosystemer eller truer matsikkerhet lokalt eller globalt, og på hvilke kapitler og poster i statsbudsjettet er disse tiltakene satt inn?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:9 (2019-2020)

  Innlevert: 02.10.2019

  Sendt: 02.10.2019

  Besvart: 08.10.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Vil fiskeri- og matministeren vurdere å gjeninnføre regelen om at krabbeteiner ikke kan settes grunnere enn 25 meter, eventuelt begrenset til et område ytterst i Ytre Hvaler Nasjonalpark?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:6 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 02.10.2019

  Besvart: 04.10.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Vil fiskeriministeren utvide dispensasjonsadgangen slik at en også ivaretar kaisalg som omsetningsform i Stavanger-området for de få fartøyene som baserer driften på salg «over ripen»?