Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fiskeri- og sjømatministeren FND (1 - 20 av 57)
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2902 (2020-2021)

  Innlevert: 30.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Besvart: 06.09.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Råvareløftet ble presentert under Arendalsuken. Fôr står for 75-83% av klimautslippene i havbruk. Utvikling av nye verdikjeder basert på råstoff med lavere miljøavtrykk møter ulike barrierer i lovverk og myndighetsutøvelse. Det gjelder spesielt slam fra havbruk og restråstoff fra fiskeri og høsting av mesopelagisk fisk. For å lykkes med bærekraftig fôrproduksjon i Norge må vi i tillegg ha økt kunnskap om ressursene, og oppskalering som gir volum og lavere kostnader. Hvilke konkrete grep vil bli tatt for å redusere barrierene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2856 (2020-2021)

  Innlevert: 22.08.2021

  Sendt: 23.08.2021

  Besvart: 30.08.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvor stor andel av de ansatte i fiskeforedlingsindustrien jobber hhv. i sesong- og helårsarbeid, hvor stor andel er bosatt hhv. i arbeidskommunen, en annen kommune i Norge eller i et annet land, hvordan fordeler de ansatte seg i forhold til statsborgerskap eller landbakgrunn, og hva er gjennomsnittlig årlig arbeidstid og gjennomsnittlig årslønn?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2749 (2020-2021)

  Innlevert: 06.08.2021

  Sendt: 09.08.2021

  Besvart: 18.08.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvordan skal statsråden sikre at søknader om utviklingstillatelser likebehandles når Fiskeridirektoratet skjønnsbehandler kravet om «betydelig innovasjon», og ser bort fra at søker har fått innvilget patenter på sine teknologiske løsninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2719 (2020-2021)

  Innlevert: 02.08.2021

  Sendt: 03.08.2021

  Besvart: 10.08.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Mener fiskeriministeren at oppmaling av god konsumfisk til fiskemel og olje til fiskefôr er en god bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av Nordsjøsilda?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2707 (2020-2021)

  Innlevert: 02.07.2021

  Sendt: 02.08.2021

  Besvart: 16.08.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hva har statsråden tenkt å gjøre for å innføre lovlige ordninger med formålsrettede tildelinger til geografiske distrikter og unge fiskere som trenger kvoter og konsesjoner for å få godt og sikkert inntektsgrunnlag?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2616 (2020-2021)

  Innlevert: 27.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 05.07.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Kan fiskeriministeren stadfeste at det ikkje vil bli føreteke sentralisering av oppgåver og tilsette frå Fiskeridirektoratet sitt regionkontor i Måløy og at regionkontoret vil bli oppretthalde som i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2605 (2020-2021)

  Innlevert: 26.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 05.07.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Ordningen med «ungdomsfiske» gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien. Vil det være mulig å dispensere fra kravet om stopp i ungdomsfiske slik at ungdommene kan fiske fram til 20 august (Dette vil gi ungdommen en mulighet til å fiske etter at fiskebrukene åpner etter sommerferien)?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2558 (2020-2021)

  Innlevert: 24.06.2021

  Sendt: 25.06.2021

  Besvart: 05.07.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Nordland Fylkes Fiskarlag og Kystfiskarlaget har lenge vært kritisk til det kystnære trålfisket etter raudåte fordi raudåte er mat for fiskeyngel de første leveukene, og fordi store bifangster av fiskeegg og fiskelarver er svært utfordrende i forhold til raudåtetrålinga. Fylkestinget i Nordland krever nå umiddelbar stans i det kystnære fiske etter raudåte. Hvordan vil ministeren ta disse bekymringene til følge, vil ministeren sørge for at det kystnære fisket etter raudåte blir stoppet?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2533 (2020-2021)

  Innlevert: 21.06.2021

  Sendt: 21.06.2021

  Besvart: 28.06.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Det fremgår av en pressemelding 4. juni fra fiskeri- og sjømatministeren om at arbeidsgruppen han satte ned i mars i år for å komme med forslag til forenklinger av regelverket i havbruksnæringen, nå har kommet med sin innstilling. Utvalget har levert 15 konkrete og til dels gode forslag. Når vil statsråden gjennomføre de helt konkrete og nødvendige forslagene til forenklinger som utvalget fremmer forslag om?
 • Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2363 (2020-2021)

  Innlevert: 03.06.2021

  Sendt: 03.06.2021

  Besvart: 11.06.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Har regjeringen planer for etablering av et konsesjonsregime for havbasert oppdrett utenfor dagens produksjonsområder, og når kan det foreligge et regelverk som gjør det mulig å søke på slike på permanent eller midlertidig grunnlag?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2336 (2020-2021)

  Innlevert: 31.05.2021

  Sendt: 31.05.2021

  Besvart: 07.06.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil fiskeriministeren legge til rette for å få tare og tang definert som sjømat og når vil dette i så fall gjøres?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2214 (2020-2021)

  Innlevert: 15.05.2021

  Sendt: 18.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hva gjør statsråden for å legge til rette for oppdrett av fisk i ferskvann?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2159 (2020-2021)

  Innlevert: 07.05.2021

  Sendt: 10.05.2021

  Rette vedkommende: Fiskeri- og sjømatministeren

  Besvart: 19.05.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Kan statsministeren redegjøre for hvilken statsråd som har det konstitusjonelle ansvaret for ferskvannsoppdrett?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2137 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Besvart: 14.05.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil statsråden ta initiativ til å fjerne CO2-avgiften på LNG og om ikkje forklare kva som er logikken i at staten skal på ei side gje tilskott for å ta i bruk LNG og på den andre sida hente inn avgifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2091 (2020-2021)

  Innlevert: 01.05.2021

  Sendt: 03.05.2021

  Besvart: 10.05.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Det er stort behov for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser. Norge har klart å bli ledende på havbruk, men den globale konkurransen er knallhard. Vi må tilrettelegge for bærekraftig vekst basert på våre fortrinn, Anlegg på Andøya har blitt godkjent som landanlegg basert på å utnytte kraften i tidevannet, men Losna i Sulen og Averøy i Møre og Romsdal som er basert på samme teknologi har fått avslag. Gjelder ikke prinsippet om likebehandling og skal norsk teknologi outsources fremfor å bidra til lønnsomme distriktsarbeidsplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2079 (2020-2021)

  Innlevert: 30.04.2021

  Sendt: 30.04.2021

  Besvart: 07.05.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil statsråden tillate at den større flåte ødelegger for den minste rekeflåten med sitt fiske etter reker helt inne i Laksefjorden, og det må være mulig å regulere dette på en bærekraftig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2017 (2020-2021)

  Innlevert: 23.04.2021

  Sendt: 26.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil statsråden sørge for å ivareta også hensynet til fiskeri og -sjømatinteressene i forbindelse med evalueringa av gjeldende tiltak for kysttorsk i Oslofjorden i 2022, slik at det også i fremtiden vil være mulig å drive næring i Oslofjorden?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1924 (2020-2021)

  Innlevert: 14.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Nylig kom det frem at det pågår bruk av havet som er i strid med Norges verneforpliktelser i alle våre vernede havområder, bunntrål inkludert. Mener fiskeriministeren dette er praksisen man skal ha overfor vernede havområder i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1860 (2020-2021)

  Innlevert: 09.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Besvart: 16.04.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Med de virkemidlene som er mulig for å hjelpe næringen i en vanskelig situasjon pga. covid-19, kan Fiskeridepartementet gjøre nye og mer grundige undersøkelser mht. krabbe kvaliteten på forskjellige steder i nord, da med sikte på å holde fisket åpent videre utover i april?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1811 (2020-2021)

  Innlevert: 26.03.2021

  Sendt: 06.04.2021

  Besvart: 13.04.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil statsråden vurdere å gjenåpne for mottak av søknader slik at prosjektene som har kommet tilstrekkelig langt likevel kan få vurdert sine prosjekter slik at ressurser som er lagt ned ikke er forgjeves?