Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Fiskeri- og sjømatministeren FND (1 - 20 av 44)
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2137 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å fjerne CO2-avgiften på LNG og om ikkje forklare kva som er logikken i at staten skal på ei side gje tilskott for å ta i bruk LNG og på den andre sida hente inn avgifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2091 (2020-2021)

  Innlevert: 01.05.2021

  Sendt: 03.05.2021

  Til behandling

  Det er stort behov for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser. Norge har klart å bli ledende på havbruk, men den globale konkurransen er knallhard. Vi må tilrettelegge for bærekraftig vekst basert på våre fortrinn, Anlegg på Andøya har blitt godkjent som landanlegg basert på å utnytte kraften i tidevannet, men Losna i Sulen og Averøy i Møre og Romsdal som er basert på samme teknologi har fått avslag. Gjelder ikke prinsippet om likebehandling og skal norsk teknologi outsources fremfor å bidra til lønnsomme distriktsarbeidsplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2079 (2020-2021)

  Innlevert: 30.04.2021

  Sendt: 30.04.2021

  Besvart: 07.05.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil statsråden tillate at den større flåte ødelegger for den minste rekeflåten med sitt fiske etter reker helt inne i Laksefjorden, og det må være mulig å regulere dette på en bærekraftig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:2017 (2020-2021)

  Innlevert: 23.04.2021

  Sendt: 26.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil statsråden sørge for å ivareta også hensynet til fiskeri og -sjømatinteressene i forbindelse med evalueringa av gjeldende tiltak for kysttorsk i Oslofjorden i 2022, slik at det også i fremtiden vil være mulig å drive næring i Oslofjorden?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1924 (2020-2021)

  Innlevert: 14.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Nylig kom det frem at det pågår bruk av havet som er i strid med Norges verneforpliktelser i alle våre vernede havområder, bunntrål inkludert. Mener fiskeriministeren dette er praksisen man skal ha overfor vernede havområder i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1860 (2020-2021)

  Innlevert: 09.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Besvart: 16.04.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Med de virkemidlene som er mulig for å hjelpe næringen i en vanskelig situasjon pga. covid-19, kan Fiskeridepartementet gjøre nye og mer grundige undersøkelser mht. krabbe kvaliteten på forskjellige steder i nord, da med sikte på å holde fisket åpent videre utover i april?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1811 (2020-2021)

  Innlevert: 26.03.2021

  Sendt: 06.04.2021

  Besvart: 13.04.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil statsråden vurdere å gjenåpne for mottak av søknader slik at prosjektene som har kommet tilstrekkelig langt likevel kan få vurdert sine prosjekter slik at ressurser som er lagt ned ikke er forgjeves?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (Uav) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1755 (2020-2021)

  Innlevert: 23.03.2021

  Sendt: 24.03.2021

  Rette vedkommende: Fiskeri- og sjømatministeren

  Besvart: 06.04.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Mattilsynet har etter søknad fra Forsvarets forskningsinstitutt gitt tillatelse til innfangning av 12 vågehvaler for kartlegging av AEP (auditory evoked potential). Denne tillatelsen til forsøk på levende vågehval vil være en stor belastningene for dyrene. Føler statsråden seg trygg på at de dyrevernmessige konsekvensene er nøye vurdert ved dette forsøket?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1631 (2020-2021)

  Innlevert: 14.03.2021

  Sendt: 15.03.2021

  Besvart: 22.03.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Er det ved anskaffelsen av nytt fartøy til Havforskningsinstituttet stilt krav om lærlinger i hht lov om offentlige anskaffelser § 7, og hva statsråden har gjort og ikke minst vil gjøre i fortsettelsen for å forsikre seg om at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir fulgt i henhold til egenerklæringen om lønns og arbeidsvilkår, jf kontraktens vedlegg 5 og lov om offentlige anskaffelser § 6?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1443 (2020-2021)

  Innlevert: 26.02.2021

  Sendt: 01.03.2021

  Besvart: 05.03.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Stortinget løyva, som ein del av krisepakka for å skaffe aktivitet i Noreg, 110 millionar kroner til eit nytt skip for Havforskningsinstituttet. Ein skulle tru at målet med krisepakkane var å gje aktivitet ved norske verft og styrke den martime næringa i Noreg. I staden hamna bygginga av skipet i Holland. Korleis kan regjeringa nytte pengar frå krisepakka til å skape aktivtitet i utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Erik Ludvigsen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1407 (2020-2021)

  Innlevert: 24.02.2021

  Sendt: 24.02.2021

  Besvart: 03.03.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvordan vil statsråden sikre at det samla avgiftstrykket for fiskerinæringen ikke øker, og at Norge tilbyr minst like gode rammevilkår som andre land?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1356 (2020-2021)

  Innlevert: 19.02.2021

  Sendt: 19.02.2021

  Besvart: 26.02.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Når kan NSO og Stordal kommune vente svar på søknaden, og aksepterer regjeringen at statsforvalteren, som er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen, overkjører vedtak fattet i departementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1300 (2020-2021)

  Innlevert: 14.02.2021

  Sendt: 15.02.2021

  Besvart: 22.02.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  I forskriften om leveringsplikt står det: "Formålet med denne forskriften er å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten". Men andelen norsk fisk som eksporteres ubearbeidet er økende, og det er nå bedrifter i EU og Kina som sikres stabil råvaretilførsel. Hvilke grep vil ministeren fra nord ta for å snu utviklinga etter at pliktkommunene kom med konkrete forslag til regelendringer, slik at leveringsplikten igjen får stor betydning og gir helårig aktivitet i de nordnorske kystsamfunnene?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1245 (2020-2021)

  Innlevert: 08.02.2021

  Sendt: 09.02.2021

  Besvart: 15.02.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil fiskeriministeren følge opp forslaget fra seks «pliktkommuner» som er basert på en rapport fra Nofima, om å innføre en ferskfiskordning for trålflåten med leveringsforpliktelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1244 (2020-2021)

  Innlevert: 08.02.2021

  Sendt: 09.02.2021

  Besvart: 15.02.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Ordførarane i «pliktkommunene» presenterte 8. februar tre forslag for å sikre at en større del av fisken blir landet og bearbeidet i Norge. Hva er fiskeriministerens syn på disse tre forslagene og hvordan vil de bli fulgt opp videre?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1174 (2020-2021)

  Innlevert: 03.02.2021

  Sendt: 04.02.2021

  Besvart: 11.02.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil fiskeriministeren sørge for at sesongarbeidere til fiskeindustrien kan klassifiseres som samfunnskritisk personell under årets vinterfiske og dermed kunne få unntak for gjeldende innreiseforbud, eller kan ministeren se andre muligheter for å få utenlandske sesongarbeidere inn for å gjennomføre vinterfiske som planlagt, samtidig som at det sørges for at det straks sees på kriterier som kan bidra til at koronatesten fortsatt kan tas 72 timer før ankomst til grensen?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1081 (2020-2021)

  Innlevert: 26.01.2021

  Sendt: 27.01.2021

  Besvart: 02.02.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Vil statsråden etterkomme ønsket til NJFF og sette kvoten for fangst av Steinkobbe til minimum 180 dyr pr år, og dersom ikke, hva er begrunnelsen sett opp mot formålet om å styrke torskebestanden i Oslofjorden?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:916 (2020-2021)

  Innlevert: 12.01.2021

  Sendt: 12.01.2021

  Rette vedkommende: Fiskeri- og sjømatministeren

  Besvart: 19.01.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Det er snart to år siden Mattilsynet meldte at termisk avlusing med varmtvann fra og med 28 grader må fases ut i løpet av to år dersom ikke ny kunnskap dokumenterer at metoden kan brukes på en velferdsmessig forsvarlig måte. Nå melder Mattilsynet at de er bekymret over at termisk avlusing brukes mer enn tidligere, uten at dyrevelferden har blitt forbedret. Vil statsråden ta initiativ til en avvikling av termisk avlusing?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:858 (2020-2021)

  Innlevert: 05.01.2021

  Sendt: 05.01.2021

  Besvart: 12.01.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Hvorfor har fiskeri- og sjømatministeren halvert agnkvoten for 2021, og planlegges det ytterligere reduksjon i agnkvoten i 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:853 (2020-2021)

  Innlevert: 23.12.2020

  Sendt: 05.01.2021

  Besvart: 12.01.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Kan statsråden redegjøre for hvilke konsekvensutredninger som er gjort for å beregne hvordan ny ressursfordeling vil slå ut for de ulike fartøygruppene, herunder prosess, og hvilke interesser som har vært direkte involvert i forkant av beslutningen om å endre premisset om å trekke avsetningene til åpen gruppe fra toppen som lagt som et av flere viktige premiss for ressursfordeling i behandlingen av kvotemeldingen?