Endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 47 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i pasientjournalloven som innebærer at det gis lovhjemmel til å fastsette forskrifter om plikt til å ta i bruk og betale for fire nasjonale e-helseløsninger; kjernejournal, e-resept, helsenettet og helsenorge.no. Lovendringen omfatter også regler om tilgang til og bruk av opplysninger fra Folkeregisteret.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2021