Representantforslag om stoppe utvidelse av ulvesona for å verne den såkalte Elgå-ulven

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Emilie Mehl, Heidi Greni, Sandra Borch, Willfred Nordlund Forslag fra (Sp)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Sp om å stoppe utvidelse av ulvesonen for å verne den såkalte Elgå-ulven. Stortingets flertall, alle unntatt representantene fra FrP, Sp og Rødt, vedtok å be regjeringen følge opp forvaltningsprinsippene vedtatt i Innst. 330 S (2015 -2016) der det er kun Stortinget som har myndighet til å fatte vedtak om endringer i den nasjonalt fastsatte ulvesonen. Et annet flertall, representantene fra Ap, FrP og Sp, vedtok videre å be regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse. Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøver lisensfelling. Eksisterende utvidelse av sonen oppheves fra og med 15.desember 2020.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene