Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda)

Prop. 90 L (2019-2020), Innst. 305 L (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 305 L (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 26.05.2020