Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

Prop. 2 L (2019-2020), Innst. 77 L (2019-2020), Lovvedtak 12 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2019 Innst. 77 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver, jf. Prop. 2 L (2019-2020) og Innst. 77 L (2019-2020). Loven har overgangsbestemmelser som skal gjelde ved overføring av regionale integreringsoppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til fylkeskommunene. Loven gir blant annet unntak fra kvalifikasjonsprinsippet og utlysningsplikten ved ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver i fylkeskommunene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 09.12.2019