Endringer i passloven (passgebyr)

Prop. 3 L (2019-2020), Innst. 84 L (2019-2020), Lovvedtak 19 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2019 Innst. 84 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i passlovens gebyr for pass slik at pass til personer over 16 år økes til 570 kroner. Gebyret for pass til barn under 16 år foreslås økt til 342 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2019