Opphevelse av omstillingslova

Prop. 136 L (2018-2019)

Status: Regjeringen har meldt at lovforslaget skal legges frem for Stortinget.

Saksgang