Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

Innst. 419 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.06.2019 Innst. 419 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet sak om avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget. Det fremgår av innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen at komiteen mener det er viktig at statsråden tar initiativ overfor finske myndigheter for å ivareta norske interesser, påse at forutsetningene i avtalen ivaretas på en slik måte at ikke norske grunneiere blir skadelidende, og sørge for at målene om redusert fiskepress og forvaltning av fiskebestandene på en økologisk, økonomisk og sosialt bærekraftig måte ikke blir fraveket. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet forslag om at Stortinget ber klima- og miljøministeren kontakte finske myndigheter med sikte på å frata finske hytteeiere i Tanadalen muligheten til å videreselge fiskekort. Forslaget ble nedstemt med 53 stemmer mot og 47 stemmer for.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2019