Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)

Prop. 92 LS (2018-2019), Innst. 294 L (2018-2019), Lovvedtak 84 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 21.05.2019 Innst. 294 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om samtykke til ratifikasjon av en avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Stortinget ga 7. juni 2019 enstemmig sitt samtykke til ratifikasjonen, Samme dag vedtok Stortinget enstemmig de nødvendige endringer i konkurranseloven som følge av avtalen, slik at de nordiske konkurransemyndighetene gis adgang til å innhente informasjon og å foreta bevissikring på vegne av hverandre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019