Endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.)

Prop. 73 L (2018-2019), Innst. 318 L (2018-2019), Lovvedtak 75 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 318 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven som innebærer at foreldrepengeperioden forlenges i de tilfelle der fødselen skjer før utløpet av 32. svangerskapsuke. Disse ukene legges til den ordinære stønadsperioden. Hvis barnet må være innlagt på sykehus, og foreldrene mottar pleiepenger, skal de dagene hvor peleiepenger mottas trekkes fra de ekstra stønadsukene. Videre er det enstemmig vedtatt en justering av lovteksten i barnetrygdloven § 5 for å tydeliggjøre at ved utenlandsopphold som er ment å vare mer enn tolv måneder, må barnet og foreldren faktisk være medlem i folketrygden, og ikke bare fylle vilkårne for medlemsskap. Dette er en videreføring av gjeldende rett og praksis.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019