Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)

Prop. 115 L (2017-2018), Innst. 80 L (2018-2019), Lovvedtak 14 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2018 Innst. 80 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.12.2018