Endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

Prop. 112 L (2017-2018), Innst. 27 L (2018-2019), Lovvedtak 1 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 25.10.2018 Innst. 27 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke endringar i stiftelseslova som inneber at Stiftelsestilsynet får heimel i eiga lov til framleis å kunne hente opplysningar frå Folkeregisteret utan hinder av teieplikt når det er naudsynt for utøving av oppgåver etter stifteleslova, arvelova og dekningslova.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.11.2018