Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

Prop. 110 L (2017-2018), Innst. 25 L (2018-2019), Lovvedtak 4 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.10.2018 Innst. 25 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag til endringer i finanstilsynsloven, finansavtaleloven, betalingssystemloven og finansforetaksloven som gjennomfører de offentligrettslige bestemmelsene av det EØS-relevante EUs andre betalingstjenestedirektiv (PSD 2) og gir hjemmel til å gjennomføre de viktigste privatrettslige delene av PSD 2 i forskrift.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.11.2018