Endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

Prop. 30 L (2017-2018)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen

Saksgang