Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)

Prop. 170 L (2016-2017), Innst. 120 L (2017-2018), Lovvedtak 28 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 13.02.2018 Innst. 120 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i barnehageloven. Endringen innebærer at det stilles krav om norskspråklig kompetanse for å bli ansatt i barnehage. Personer med et annet førstespråk enn norsk eller samisk skal ha avlagt norskprøve. Loven åpner for at barnehageeier kan ansette personer som ikke oppfyller kravet til norskprøve, dersom det er pedagogisk forsvarlig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 06.03.2018