Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep)

Prop. 167 L (2016-2017), Innst. 150 L (2017-2018), Lovvedtak 31 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 27.02.2018 Innst. 150 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i barneloven og straffeloven mv. som skal bidra til bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep. Det ble vedtatt at dommeren har plikt til å vurdere kontaktforbud når noen domfelles for bestemte former for vold eller overgrep mot barn. En ny bestemmelse i barneloven klargjør at samvær ikke kan gjennomføres eller avtales når det er ilagt kontaktforbud eller besøksforbud overfor barnet. Det ble også vedtatt at en forelder kan reise sak om foreldreansvar mv. uten mekling, når en forelder er dømt i straffesak for alvorlig vold og overgrep mot egne barn. Det ble også gjort endringer i barnelovens bestemmelser om foreldreansvar etter dødsfall, som hovedsaklig er forenklinger og klargjøring av gjeldende rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.03.2018