Endringer i straffeprosessloven (biometrisk autentisering)

Prop. 106 L (2016-2017), Innst. 362 L (2016-2017), Lovvedtak 135 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2017 Innst. 362 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven om biometrisk autentisering. Endringene vil gi politiet adgang til å pålegge enhver som har befatning med et datasystem som er gjenstand for ransaking og beslag å åpne datasystemet ved biometrisk autentisering og om nødvening bruke tvang.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 16.06.2017