Endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter)

Prop. 35 L (2016-2017), Innst. 207 L (2016-2017), Lovvedtak 65 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.03.2017 Innst. 207 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i passloven og ID-kortloven som innebærer at det blir enklere å nekte å utstede eller tilbakekalle pass og ID-kort for personer der det er grunn til å tro at formålet med reisen er å begå terror eller terrorrelaterte handlinger, eller å delta i militær virksomhet i væpnet konflikt i utlandet på rettsstridig måte.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 28.03.2017