Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)

Prop. 33 L (2016-2017), Innst. 200 L (2016-2017), Lovvedtak 64 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 21.02.2017 Innst. 200 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i rettergangslovgivningen om organisering av den sivile rettspleien på grunnplanet i politiet. Endringene er en oppfølging av Stortingets tidligere vedtak om iverksetting av nærpolitireformen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 28.03.2017