Grunnlovsforslag om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord)

Dokument 12:45 (2015-2016), Innst. 247 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 24.04.2018 Innst. 247 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 45, jf. Innst. 247 S (2017-2018), jf. Dokument 12:45 (2015-2016) som er fremmet av Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe og Helge Thorheim. Forslaget går ut på en endring i Grunnloven § 25 med sikte på at kontakten mellom regjeringen og Stortinget mht. bruk av landets forsvarsmakt i væpnet konflikt utenlands blir underlagt en fast fremgangsmåte som sikrer folkevalgt styring og kontroll. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen foreslo medlemmene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti å bifalle alternativ 2. Forslaget fikk stemmene fra disse partiene samt MDG og Rødt. Øvrige partier stemte imot.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2018