Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2012/28/EU om ein viss tillaten bruk av hitteverk

Prop. 126 S (2014-2015), Innst. 341 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 04.06.2015 Innst. 341 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet sak om samtykke til godkjenning av beslutning i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2012/28/EU om ein viss tillatt bruk av hitteverk. Formålet med direktivet er å lage et felles europeisk system for å klarere såkalte hitteverk. Det vil si åndsverk der rettighetshaverne er ukjente eller ikke kan lokaliseres. Direktivet skal fremme bruk av hitteverk som et ledd i spredningen og styrkingen av den europeiske kulturarven, og samtidig trygge interessene til rettighetshaverne til hitteverk. Det vises for øvrig til Prop. 69 L (2014-2015) hvor direktivet gjennomføres ved endringer i åndsverkloven.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2015