Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for eksplosiver mv.)

Prop. 52 L (2014-2015), Innst. 198 L (2014-2015), Lovvedtak 64 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2015 Innst. 198 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005. Formålet med endringene er å redusere risikoen for angrep utført ved hjelp av utgangsstoffer for eksplosiver mv.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.05.2015