Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Dokument 3:10 (2013-2014), Innst. 33 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.11.2014 Innst. 33 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har undersøkt NAVs oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne i perioden 2008-2013. I 2010 ble ordningen med arbeidsavklaringspenger innført, men målet om å få flere i arbeid er ikke nådd, det tar lang tid å avklare personer med nedsatt arbeidsevne og ny oppfølgingsmetodikk har ikke gitt resultater. Riksrevisjonen anbefaler at den arbeidsrettede oppfølgingen i NAV styrkes med en mer helhetlig planlegging og med mer oppmerksomhet mot arbeidsmuligheter. Komiteen er bekymret for at veiledere og ledere i NAV påpeker at mangelfull kunnskap om arbeidsmarkedet og arbeidslivsforhold har vært en utfordring for etaten. Komiteen slutter seg til anbefalingen om en styrking av den arbeidsrettede oppfølgingen i arbeids- og velferdsetaten. Stortinget har vedtatt at innstillingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2014