Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 54/2014 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket

Prop. 126 S (2013-2014), Innst. 29 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 04.11.2014 Innst. 29 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til innlemming i EØS-avtalen av forordning om EU-miljømerket. EU-miljømerket er en frivillig merkeordning. Produkt, dvs. varer og tjenester, kan få miljømerket når de tilfredsstiller visse minstekrav. Det vises ellers til Prop. 128L (2013-2014) som inneholder de nødvendige lovendringene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 13.11.2014