Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012-2013)

Prop. 77 S (2012-2013), kap. 440, 442, 451 og 455, Innst. 448 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 448 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt økte bevilgninger til tiltak som kan gjennomføres raskt for å styrke samfunnssikkerheten generelt og politiberedskapen spesielt. Tiltakene medfører netto økning i bevilgningene i 2013 på til sammen 109 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2013