Endringer i konkurranseloven

Prop. 75 L (2012-2013), Innst. 281 L (2012-2013), Lovvedtak 67 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.04.2013 Innst. 281 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om forslag til endringer i konkurranseloven. Stortinget har enstemmig sluttet seg til proposisjonen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.06.2013