Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 25 S (2012-2013), kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822, Innst. 151 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2012 Innst. 151 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2012 for følgende budsjettkapitler: Kap. 820 Integrerings- og mangfaldsdirektoratet, kap. 821 Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar, kap. 822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, kap. 3821 Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar og kap. 3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2012