Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus

Prop. 148 L (2011-2012), Innst. 115 L (2012-2013), Lovvedtak 18 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2012 Innst. 115 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. Bakgrunnen for loven er en dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) av 12. juni 2012, og behovet for en midlertidig løsning før permanente lovendringer er på plass. Loven oppheves 1. juli 2014.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.12.2012