Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Prop. 9 L (2011-2012), Innst. 97 L (2011-2012), Lovvedtak 26 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Innstilling avgitt 05.12.2011 Innst. 97 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Den nye loven vil erstatte lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder. Den nye pensjonsordningen er basert på samme prinsipper som ny alderspensjon i folketrygden. Det vil blant annet si at det gis opptjening for alle år som stortingsrepresentant eller regjeringsmedlem, og at pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år. Alderspensjonen skal beregnes som en nettoytelse, og komme i tillegg til andre pensjoner, herunder ytelser fra folketrygden. Den nye loven vil tre i kraft 1. januar 2012, men for stortingsrepresentanter som ikke hadde opptjent rettigheter etter den gamle pensjonsordningen per 1. oktober 2009, vil de nye reglene gis virkning fra da av. Det samme gjelder for statsråder som ikke har opparbeidet rett til statsrådspensjon når den nye loven trer i kraft.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2011