Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren

Dokument 3:9 (2010-2011), Innst. 101 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2011 Innst. 101 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har undersøkt Forsvarets interne kontroll og avdekket vesentlige svakheter. Rapporten viser at Forsvaret har etablert et godt formelt rammeverk for å sikre tilstrekkelig intern kontroll, men at dette er mangelfullt implementert. Komiteen sier i sin innstilling at tilstanden i Forsvaret må forbedres kraftig, og at dette er et lederansvar. Komiteen uttaler også at den forutsetter at Forsvarets materiellregnskap kommer i orden per 1.1.2012. Komitemerknadene er enstemmige.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2011