Endringer i petroleumsloven

Prop. 102 L (2010-2011), Innst. 417 L (2010-2011), Lovvedtak 75 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.06.2011 Innst. 417 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til endringer i petroleumsloven § 10-2. Bestemmelsen omhandler krav til organisasjon og ledelse av petroleumsvirksomhet, baser mv. Hensikten med lovendringen er å sikre bedre samsvar mellom lovens ordlyd og Norges forpliktelser under EØS-avtalen. Lovforslaget har ikke vært på alminnelig høring. ESA (EFTAs overvåkningsorgan) har vurdert petroleumsloven i forhold til Norges forpliktelser under EØS-avtalen, og har kommet til at petroleumsloven § 10-2, slik den nå er utformet, ikke fullt ut kan anses forenlig med Norges forpliktelser under EØS-avtalen. ESA legger likevel til grunn at norske myndigheters praktisering av bestemmelsen er i tråd med prinsippene i EØS-avtalen. Et forslag fra Kristelig Folkeparti om å be regjeringen gjenoppta forhandlingene med ESA kommer til behandling i et senere møte, men har ikke støtte fra de andre partiene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2011