Endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)

Prop. 13 L (2010-2011), Innst. 106 L (2010-2011), Lovvedtak 24 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2010 Innst. 106 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.12.2010