Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet

Dokument 3:10 (2009-2010), Innst. 79 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2010 Innst. 79 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om politiets arbeid mot organisert kriminalitet. I rapporten påpekes det blant annet at samarbeidet mellom politidistriktene er mangelfullt og at det ikke er en overordnet strategi for hvordran organisert kriminalitet skal bekjempes. Komiteen avholdt høring i saken, der det blant annet kom frem at det er problematisk med én overordnet strategi på området, siden det dreier seg om mange svært forskjellige krimialitetstyper. Videre kom det frem at det har skjedd en positiv utvikling i samarbeidet på tvers av politidistriktene. Komiteen sier i innstillingen at det bør vurderes om ytterligere midler bør fordeles fra sentralt hold, for å stimulere til samarbeid over politigrensene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2010