Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning

Dokument 3:6 (2009-2010), Innst. 298 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2010 Innst. 298 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om Enovas drift og forvaltning. Undersøkelsen viste blant annet at Enovas realiserte energiresultater er vesentlig lavere enn de fastsatte målene. Videre er det påvist svakheter ved Enovas saksbehandling, rapportering og oppfølging av den enkelte sak. Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre uttaler i komiteinnstilling at den finner det kritikkverdig at Stortinget ikke er blitt orientert om de reelle resultatene av Enovas støtte til prosjekter for fornybar energi. Komitemedlemmene fra regjeringspartiene påpeker også at rapporteringen har vært mangelfull, og ber olje- og energiministeren sørge for at det er realiserte sluttresultater som rapporteres til Stortinget i fremtiden. Disse partiene uttaler også at de mener spriket mellom kontraktsfestede resultater og realiserte sluttresultater er for stort

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2010