Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare

Dokument 3:4 (2009-2010), Innst. 297 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2010 Innst. 297 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om den statlige kartleggingen av flom- og skredfare. Riksrevisjonens undersøkelse har avdekket at mange kommuner ikke er godt nok forberedt på faren for flom og skred, og at de mangler kompetanse til å nyttiggjøre seg den statlige kartleggingen. Komiteen sier i sin innstilling at det er en viktig styrking av det nasjonale flom- og skredarbeidet at ansvaret for dette nå er samlet i Norges vassdrags- og energidirektorat. Komiteen påpeker også at det i tillegg er viktig at man samtidig legger vekt på kommunenes ansvar for å sikre sine innbyggere mot flom og skred.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2010