Endringer i fritids- og småbåtloven

Prop. 85 L (2009-2010), Innst. 248 L (2009-2010), Lovvedtak 54 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.05.2010 Innst. 248 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i fritids-og småbåtloven knyttet til kjøreforbud til sjøs og inndragning av båtførerbevis. Hensikten er å innføre en sanksjonsordning som gjør det mulig å frata båtførere som begår grove overtredelser av regelverket til sjøs, retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt for en gitt tidsperiode.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.06.2010