Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

Prop. 84 L (2009-2010), Innst. 247 L (2009-2010), Lovvedtak 50 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.05.2010 Innst. 247 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til endringer av bestemmelser i en rekke lover på finansmarkedsområdet, herunder bl. a. regulering av adgangen til å tilby betalingstjenester, innstramming i regelverket for shortsalg, endringer i verdipapirhandellovens regler om meldeplikt, endringer i verdipapirhandelloven knyttet til overføring av prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet, og en endring i finanstilsynsloven knyttet til finansiering av prospektkontrollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.06.2010