Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008

Dokument 3:2 (2009-2010), Innst. 132 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.02.2010 Innst. 132 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008. Riksrevisjonen fant svakheter i måloppnåelsen i de regionale helseforetakene under Helse- og omsorgsdepartementet, i NRK under Kultur- og kirkedepartementet, i SIVA under Nærings- og handelsdepartementet og i Avinor AS og Posten Norge AS under Samferdselsdepartementet. Komiteen støtter i sin innstilling den kritikken som kom frem når det gjelder selskapene. Det blir påpekt at manglende oppfølging skaper betydelig risiko for at staten taper store verdier og at viktige oppgaver ikke blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Komiteen ber regjeringen rapportere tilbake til Stortinget om systematisk evaluering av styrenes arbeid og oppfølging av St.meld. nr. 13 (2006-2007).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2010