Grunnlovsforslag om språklig fornyelse av Grunnloven

Dokument nr. 12:16 (2007-2008), Innst. 276 S (2011-2012)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.05.2012 Innst. 276 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Carl I. Hagen om språklig fornyelse av Grunnloven. Forslaget ble med 95 mot 69 stemmer ikke bifalt. Stortinget har vedtatt å be Presidentskapet bidra til å få utarbeidet oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk. I dette arbeidet skal det legges til grunn at de to versjonene skal være likestilte og at den språklige moderniseringen ikke skal endre realiteten i den gamle (någjeldende) Grunnloven. De nye versjonene må foreligge slik at de kan fremmes som grunnlovsforslag innen 28. september 2012. Stortinget bør tilstrebe å få vedtatt de to nye utgavene i jubileumsåret 2014.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

  Slik stemte representantene

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 03.05.2012

  Behandlet i Stortinget: 21.05.2012